Aanvaarding van voorwaarden

Op de diensten die SoftOrbits Company ('SoftOrbits') in verband met deze website ('Site') aan u levert, zijn de volgende Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') van toepassing. Door toegang tot, gebruik van, of registratie voor het gebruik van de Software (zoals hierin gedefinieerd), Diensten (zoals hierin gedefinieerd) van deze Site gaat u ermee akkoord te volgen en te worden gebonden door deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, dient u deze site niet te gebruiken.

Beschrijving van de Diensten

SoftOrbits kan u toegang bieden tot een verscheidenheid aan bronnen, materialen en downloads, met inbegrip van zakelijk, educatief en technisch nieuws en informatie (gezamenlijk, "Diensten"). De Diensten, inclusief updates en uitbreidingen, zijn onderworpen aan de Voorwaarden.

Gebruik van software

Alle software of gerelateerde materialen die beschikbaar worden gesteld om te downloaden van deze Site of anderszins aan u worden verstrekt ('Software') zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van SoftOrbits en/of haar licentiegevers (indien van toepassing). Uw recht om de Software te downloaden en/of te gebruiken is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('SoftOrbits Licentieovereenkomst'). Elk gebruik, reproductie of herdistributie van de Software dat niet in overeenstemming is met een dergelijke SoftOrbits Licentie Overeenkomst is verboden.

Privacybeleid

Privacybeleid

Beperking van het gebruik

Tenzij anders aangegeven in de Voorwaarden en/of de SoftOrbits Licentie Overeenkomst, zijn de Diensten voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen informatie, producten of diensten verkregen uit de Diensten wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. Als u een van deze Voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze Site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle materialen vernietigen die u van de Site hebt verkregen.

Retourbeleid

Wij bieden geen terugbetaling voor software waarvan de registratiecode reeds naar de klant is verzonden. Voordat u besluit onze software aan te schaffen, raden wij u aan de evaluatieversies die wij ter beschikking stellen te downloaden, te installeren en uit te proberen.

Uitzonderingen op het terugbetalingsbeleid worden geval per geval behandeld en alleen toegestaan wanneer er sprake is van dringende of verzachtende omstandigheden.

Wij doen ons uiterste best om een proefversie te produceren waarmee klanten hun tevredenheid en systeemcompatibiliteit kunnen garanderen. Dit stelt onze klanten in staat een weloverwogen aankoopbeslissing te nemen. Zodra de aankoop is gedaan, bieden wij geen geld terug of een omruiling. Wij zijn van mening dat dit beleid in overeenstemming is met de grote softwareretailers wereldwijd.

In tegenstelling tot fysieke goederen kunnen elektronisch verspreide software en softwarelicenties worden gedupliceerd. Als een licentie eenmaal is uitgegeven, is het voor ons helaas niet mogelijk om alle kopieën terug te roepen.

SoftOrbits accepteert daarom geen retourzendingen of ruilingen van producten. U wordt geacht tevreden te zijn met het product voordat u het koopt. Er is geen uitzondering op dit beleid.

Door het plaatsen van een bestelling voor één van de software producten en/of diensten bevestigt u dat:

1. U de proefversie(s) van het/de softwareproduct(en) eerder hebt gedownload en getest.

2. U hebt gecontroleerd of onze producten compatibel zijn met uw eigen pc-systeem en -configuratie.

3. U weet dat terugbetaling onmogelijk is zodra de registratie-e-mail(s) naar u is/zijn verzonden.

4. U aanvaardt ons retourbeleid zoals hierboven weergegeven.


30 dagen Geld Terug Niet Geaccepteerde Omstandigheden

 1. You purchased the so-called 'wrong' product, and you purchased the 'right' product from another company.
 2. You changed your mind after placing an order.
 3. You requested for a refund for technical issues, but never provided any assistance to our support team with
 4. any detailed description of the problem.
 5. Refund for part of a bundle.
 6. Special offer product.
 7. Request for a refund of more than 30 days

30 dagen Geld Terug Geaccepteerde Omstandigheden

 1. U hebt een verkeerd product gekocht en vervolgens binnen 30 dagen het juiste product van softorbits.com gekocht.
 2. U bent dubbel gefactureerd vanwege een systeemprobleem bij het betalingsplatform van de derde partij.
 3. Het product heeft technische problemen.
 4. U hebt de registratiecode van het product nooit van ons ontvangen en binnen 24 uur nadat u dit aan ons had gemeld, kreeg u geen reactie van ons ondersteuningsteam.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

BELANGRIJK: DEZE SOFTWARE EINDGEBRUIKERS LICENTIE OVEREENKOMST ('EULA') IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN SoftOrbits. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST WORDT GELEVERD (DE 'SOFTWARE') HOUDT IN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET INSTALLATIEPROCES VOLTOOIT EN DE SOFTWARE GEBRUIKT. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, INSTALLEER EN/OF GEBRUIK DEZE SOFTWARE DAN NIET. DOOR HET SOFTWAREPRODUCT TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA.

1. LICENTIEVERLENING. SoftOrbits verleent u een licentie voor het gebruik van één exemplaar van de versie van deze SOFTWARE op één enkele computer. Met "U" wordt bedoeld de onderneming, entiteit of individu waarvan de middelen worden gebruikt om de licentievergoeding te betalen. Gebruik' betekent het opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de SOFTWARE. U mag de SOFTWARE niet wijzigen en geen licentie- of controlefuncties van de SOFTWARE uitschakelen, behalve als bedoeld onderdeel van de programmeringsfuncties van de SOFTWARE. Deze licentie is niet overdraagbaar op een ander systeem, of aan een andere organisatie of persoon.

2. PROEFPROEF en REGISTRATIE. U wordt het recht verleend om de SOFTWARE zonder registratie te gebruiken, uitsluitend om de prestaties van de SOFTWARE te evalueren gedurende een periode van maximaal 20 dagen. Indien u na deze periode de SOFTWARE wenst te blijven gebruiken, dient u de SOFTWARE bij SoftOrbits te registreren onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de registratie-informatie die te vinden is in de documentatie bij de SOFTWARE. Er wordt van u verwacht dat u de SOFTWARE op uw systeem gebruikt en dat u het nut en de functionaliteit ervan grondig evalueert alvorens tot aankoop over te gaan. Deze "probeer voordat u koopt" aanpak is de ultieme garantie dat de SOFTWARE naar uw tevredenheid zal presteren.

3. EIGENDOM. De SOFTWARE is eigendom van en auteursrechtelijk beschermd door SoftOrbits. Uw licentie verleent geen titel of eigendom in de SOFTWARE en dient niet te worden opgevat als een verkoop van enig recht in de SOFTWARE.

4. COPYRIGHT. De SOFTWARE en alle rechten, zonder beperking inclusief de eigendomsrechten daarop, zijn eigendom van SoftOrbits of haar leveranciers en worden beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U erkent dat geen eigendom van het intellectuele eigendom in de SOFTWARE aan u wordt overgedragen. U erkent verder dat de titel en volledige eigendomsrechten van de SOFTWARE het exclusieve eigendom blijven van SoftOrbits en dat u geen rechten zult verwerven op de SOFTWARE behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze licentie. U stemt ermee in dat alle kopieën van de SOFTWARE dezelfde eigendomsvermeldingen zullen bevatten die voorkomen op en in de SOFTWARE.

5. REVERSE ENGINEERING. U stemt ermee in dat u niet zult proberen de SOFTWARE geheel of gedeeltelijk te reverse-compileren, te wijzigen, te vertalen of te disassembleren.

6. GEEN ANDERE GARANTIES. HET SOFTWAREPRODUCT WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS" ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. SoftOrbits ONTKENT ALLE ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

7. ONTBINDELIJKHEID. In het geval van ongeldigheid van een bepaling van deze licentie, komen de partijen overeen dat een dergelijke ongeldigheid de geldigheid van de overige delen van deze licentie niet zal beïnvloeden.

8. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE. In GEEN GEVAL ZAL SoftOrbits OF HUN LEVERANCIERS AAN U VERPLICHT ZIJN VOOR EEN CONSEQUENTIËLE, SPECIALE, INCIDENTIËLE OF INDIRECTE SCHADE VAN ANDERE VORM ERVAN UIT DE LEVERING, DE UITVOERING OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, EVEN ALS SoftOrbits GEADVISITEERD ZIJN VOOR DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. In geen geval zal de aansprakelijkheid van SoftOrbits voor enige vordering, hetzij op grond van CONTRACT, TORT of enige andere rechtsgrond, hoger zijn dan de door u betaalde LICENTIEPRIJS, INDIEN VAN TOEPASSING.

9. ALGEMENE BEPALING. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en SoftOrbits, die elke eerdere overeenkomst of afspraak, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze licentie vervangt. Indien een deel van deze overeenkomst nietig en onuitvoerbaar wordt bevonden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de overeenkomst, die geldig en uitvoerbaar zal blijven volgens de voorwaarden. Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd wanneer u zich niet aan de voorwaarden houdt. SoftOrbits kan, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk wijzigen.